Test passes if black and green bar pairs are the same shape and size.

XXXXXX


XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX