AAA B  C  DDDEE F G HJJ      
KKK L  M  NNNOO Q R SSTT     UU
VVV W  X  Y a b c dd e  f  g hh
jjj k  m  n q r s tt u  v  w xx